Đại học Thái Nguyên

Giới thiệu Bộ môn Khoa học cơ bản

0

I. GIỚI THIỆU CHUNG

     Bộ môn Khoa học Cơ bản của Khoa Quốc tế chính thức được thành lập năm 2011, theo Quyết định số 83/QĐ-TCCB ngày 11  tháng  8  năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Hiện nay, Tổ Bộ môn cơ bản có 6 giảng viên. Trong đó có 01 giảng viên cơ hữu, 5 giáo viên hợp đồng. Ngoài ra, Khoa còn có các giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy tại Khoa và các giảng viên thỉnh giảng từ các trường thành viên của ĐHTN.

II. CHỨC NĂNG

     Bộ môn Khoa học cơ bản là đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa; chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ với chức năng chính là đào tạo Ngoại ngữ và  khối kiến thức giáo dục đại cương cho sinh viên các chuyên ngành của Khoa (bao gồm sinh viên tiên tiến chương trình hệ chính quy, hệ liên kết đào tạo quốc tế ở bậc Đại học và Sau Đại học.).

III. NHIỆM VỤ

1.1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số học phần, môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của khoa.

1.2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến từng học phần, môn học.

1.3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

1.4. Chủ động liên hệ và thiết lập quan hệ hợp tác về trao đổi chuyên môn, trao đổi giáo viên với các nhà khoa học, các bộ môn tương ứng thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

1.5. Tiến hành nghiên cứu khoa học, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các chương trình đào tạo ngắn và dài hạn, các buổi hội thảo ….bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động của giáo viên trong bộ môn.

1.6. Xây dựng các chương trình, dự án có liên quan đến đào tạo ngoại ngữ.

1.7. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHTN

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Trần Lưu Hùng Giảng viên
2 PGS.TS. Nguyễn Thị Dung Giảngviên
3 TS. Dương Đức Minh Giảng viên
4 TS. Nguyễn Hải Minh Giảng viên
5 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Thị Hoa Giảng viên
7 ThS. Bùi Thị Thanh Hương Giảng viên
8 ThS. Lê Quang Dũng Giảng viên
9 ThS. Đặng Thị Thanh Hương Giảng viên
10 ThS. Nông Minh Ngọc Giảng viên
11 ThS. Phạm Thanh Hiếu Giảng viên
12 ThS. Dư Thị Hà Giảng viên
13 Dương Văn Vũ Giảng viên
14 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên
15 Bùi Văn Tuyển Giảng viên

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/istneduv/public_html/istn.edu.vn.vi/wp-includes/functions.php on line 3728