VBPQ – Tổ Đào tạo

STTTên file 
1Quyết định: Về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên"Bấm xem
2Quyết định: Về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"Bấm xem
3Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBấm xem
4Quy định Công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của ĐHTNBấm xem
5Quyết định: Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái NguyênBấm xem