10/2023

Phần I: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu 17

2. Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2022-2023: Biểu 1

3. Chất lượng giáo dục thực tế
– Thông tin quy mô hiện tại: Biểu 18A
– Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường: Biểu 18B
– Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Biểu 18C
– Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2020-2021: Biểu 18D
– Danh sách đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Biểu 18E
– Danh sách hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Biểu 18H
– Thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: Biểu 18I

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm 2022: Biểu 18K

Phần 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm 2022: Biểu 19

https://is.tnu.edu.vn/gioi-thieu-ve-co-so-vat-chat-khoa-quoc-te/

2. Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng: Biểu 3
3. Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành: Biểu 2

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Quốc tế-Đại học Thái Nguyên năm 2022: Biểu 20

Phần 3Công khai thu chi tài chính
Khoa Quốc tế là đơn vị trực thuộc, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của ĐHTN: Biểu 21

Leave a comment