VĂN BẢN AUN

0 507
TT Nội dung
1
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế
Tải xuống
2
Quyết định thành lập Ban Thư ký hoạt động đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế
Tải xuống
3
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo theo AUN-QA năm 2021-2022
Tải xuống
4
Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế
Tải xuống
5
Kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế
Tải xuống
6
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế
Tải xuống
7
Kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế tháng 6 năm 2021
Tải xuống
8
Kế hoạch kiểm tra hoạt động đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế
Tải xuống