BA CÔNG KHAI NĂM 2018

0 4.385
STT Biểu số Nội dung
1 Biểu 11
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm 2018
Bấm xem
2 Biểu 6
Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học
Bấm xem
3 Biểu 7
Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo
Bấm xem
4 Biểu 8
Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm 2018
Bấm xem
5 Biểu 9
Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo Năm 2018
Bấm xem
6 Biểu 10
Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo Năm 2018
Bấm xem
7 Biểu 20
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2018
Bấm xem
8 Biểu 21
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm 2018
Bấm xem
9 Biểu 22
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành đào tạo...) năm 2018
Bấm xem
10 Biểu 23
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, năm 2018
Bấm xem
11 Biểu 24
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm 2018
Bấm xem
12 Biểu mẫu 01 - ĐHTN
Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2018-2019
Bấm xem
13 Biểu mẫu 02 - ĐHTN
Công khai lý lịch của giảng viên
Bấm xem
14 Biểu mẫu 03 - ĐHTN
Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng
Bấm xem
15 Biểu mẫu 04 - ĐHTN
Công khai Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
Bấm xem
16 Biểu mẫu 18C - ĐHTN
Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
Bấm xem