Ba công khai năm học 2017 – 2018

0 2.406
STT Biểu số Nội dung
1 Biểu số 1
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học
Bấm xem
2 Biểu số 6
Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học
Bấm xem
3 Biểu số 7
Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo
Bấm xem
4 Biểu số 8
Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)
Bấm xem
5 Biểu số 9
Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ
Bấm xem
6 Biểu số 10
Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo
Bấm xem
7 Biểu số 20
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017-2018
Bấm xem
8 Biểu số 21
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017
Bấm xem
9 Biểu số 22
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
Bấm xem
10 Biểu số 23
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018
Bấm xem
11 Biểu số 24
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Bấm xem