Báo cáo Ba công khai (đợt 2 năm 2016)

0 2.205
STT Biểu số Nội dung
11 Biểu số 01
Một số thông tin công khai của Khoa Quốc tế
Bấm xem
2 Biểu số 02
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng
Bấm xem
3 Biểu số 03
Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Bấm xem
4 Biểu số 04
5 Biểu số 05
6 Biểu số 06
Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học
Bấm xem
7 Biểu số 07
8 Biểu số 08
Công khai đôi ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên
Bấm xem
9 Biểu số 09
10 Biểu số 10
Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo
Bấm xem
11 Biểu số 11