Biễu mẫu – Đào tạo

0 39.225
STT Nội dung
1
Mẫu đơn đăng kí học song song hai chương trình
Tải xuống
2
Mẫu đơn đăng kí học vượt
Tải xuống
3
Mẫu đơn đăng kí học thẳng chuyên ngành
Tải xuống
4
Mẫu đơn đăng kí học bổ sung thêm học phần
Tải xuống
5
Mẫu đơn đăng kí học cải thiện điểm
Tải xuống
6
Mẫu đơn đăng kí học cho sinh viên bị cảnh cáo học tập
Tải xuống
7
Mẫu đơn đăng kí học lại
Tải xuống
8
Mẫu đơn đăng kí môn học
Tải xuống
9
Mẫu đơn đăng kí thi kết thúc học phần
Tải xuống
10
Mẫu đơn kiểm tra sai sót điểm học phần
Tải xuống
11
Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời
Tải xuống
12
Mẫu đơn công nhận điểm tương đương
Tải xuống
13
Mẫu đơn xin rút bớt học phần
Tải xuống
14
Mẫu đơn đăng kí xét tốt nghiệp
Tải xuống
15
Mẫu đơn xin tiếp tục trở lại học tập
Tải xuống