10/2023

Phần I: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu 17 2. Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo […]