Chương trình: Cử nhân Công nghệ tài chính

 NĂM HỌC TIẾNG ANH Học kỳ 1 TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 1 PSP131 Diễn thuyết trước công chúng/Public Speaking and Presentation 3 2 ESP131 Tiếng Anh chuyên ngành/English for Specific Purposes 3 3 ASE131 Kỹ năng học tập trong đại học/Academic Skill for Higher Education 3 4 PML131 Triết […]

Chương trình: Cử nhân Quốc tế học

 NĂM HỌC TIẾNG ANH Học kỳ 1 TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 1 PSP131 Diễn thuyết trước công chúng/Public Speaking and Presentation 3 2 ESP131 Tiếng Anh chuyên ngành/English for Specific Purposes 3 3 ASE131 Kỹ năng học tập trong đại học/Academic Skill for Higher Education 3 4 PML131 Triết […]