THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế là đào tạo nguồn nhân lực có có kiến thức chuyên môn liên ngành về lý luận và thực tiễn trong các lĩnh vực Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh; có năng lực nghiên […]