THÔNG BÁO: V/v triển khai Cuộc thi ảnh “Hứng khởi cùng Mùa hè xanh” năm 2015

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/istn.edu.vn/file/d/0B09Ou-_VF3XhaFVDdFBLZzVJbHlsQTFWdFFrQUdhWVdLbWY0/preview?usp=drivesdk” title=”TB ve việc triển khai Cuộc thi Ảnh ‘Hứng khởi cùng mùa hè xanh” 2015.doc” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_word_list.png” width=”100%” height=”800″ style=”embed”] [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/istn.edu.vn/uc?id=0B09Ou-_VF3XhdmJFVHJ3NkV0ZGZIVVc3VHVSbWIwdy1aNHFF&export=download” title=”Kế hoach, Thể lệ cuộc thi Ảnh- TTN.PDF” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” style=”download”]

Thông báo về việc tham dự “Study Tour” tại Thái Lan do Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tổ chức

Nhằm tạo cho sinh viên tìm hiểu về môi trường học tập quốc tế, phong tục tập quán của người và đất nước Thái Lan. Tạo cơ hội cọ sát, trau rồi nân cáo ngoại ngữ chi sinh viên qua việc tham dự buooit seminar của các trường danh tiếng ở Thái Lan. [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/istn.edu.vn/file/d/0B09Ou-_VF3XhTFhhYkhrY0Znd28/preview?usp=drivesdk” […]