Danh sách cán bộ tổ Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

0 7.470

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong phạm vi của Khoa.

II. Nhiệm vụ

1. Về công tác thanh, kiểm tra

– Tổ chức các họat động thanh, kiểm tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Trưởng Khoa..

– Thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong toàn Khoa.

– Kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trưởng Khoa.

– Kiểm tra việc thực hiện công tác ba công khai tại đơn vị 2 lần/1 năm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh, kiểm tra do Trưởng Khoa và Ban thanh tra giáo dục ĐHTN giao cho.

2. Về công tác khảo thí

– Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi chuẩn tiếng Anh đầu vào, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các qui chế và qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của đơn vị.

– Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các chương trình đào tạo, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo tại đơn vị.

– Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.

  1. Về công tác đảm bảo chất lượng

– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện giúp đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

– Nghiên cứu và xây dựng công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên.

– Tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo CĐR của chương trình đào tạo và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của ĐHTN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Đội ngũ nhân sự

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1 TS. Trần Anh Vũ
Điện thoại: 0919618718
Email:  vuta@tnu.edu.vn
Tổ trưởng
2
Lê Thị Anh
Điện thoại: 0963166092
Email: lethianh212@istn.edu.vn
Chuyên viên
3
ThS.Phạm Văn Chuẩn
Điện thoại: 0972591686
Email: phamchuan234@gmail.com
Chuyên viên
4
Nguyễn Thu Vân
Điện thoại: 0913286506
Email: thuvannguyen0208@gmail.com
Chuyên viên