Chương trình Đào tạo Đại học

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN Chương trình đào tạo tiên tiến (CTTT) là dự án quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai xây dựng ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế tại các trường đại học trọng điểm của Việt Nam. Khoa Quốc tế – Đại học […]