Tuần 2: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CTĐT CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 38

Căn cứ vào kế hoạch đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế theo tiêu chuẩn AUN – QA.

Chiều ngày 28/5/2021, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai buổi họp rà soát xây dựng bản Master plan nhằm phục vụ cho kế hoạch đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA. Chủ trì buổi họp: TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng cùng Trưởng nhóm chuyên trách và Thư ký các nhóm. Sau khi các trưởng nhóm đại diện báo cáo các tiêu chuẩn của nhóm mình đã được chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của HĐ từ các buổi họp trước, các nhóm tiếp tục thảo luận chéo để hoàn thiện bản Master plan. Chủ trì cuộc họp TS. Hà Xuân Linh kết luận: Các nhóm tiếp tục bổ sung ý kiến đóng góp của HĐ và hoàn thiện các nội dung yêu cầu của bản Master plan để chuẩn bị cho cuộc họp (phiên bản 3) tiếp tục được triển khai vào ngày thứ 3, 01/6/2021.