Văn bản pháp lý

Khảo thí & ĐBCL

   

  STT TÊN TÀI LIỆU Tải xuống
  1 QĐ 1116c-ĐHTN Quy định hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi tư người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại KQT Bấm xem
  2 QĐ 2347-ĐHTN Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại Khoa Quốc tế Bấm xem
  3 QĐ 2350-ĐHTN Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Quốc tế Bấm xem
  4 QĐ 2353-ĐHTN Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh cho sinh viên Khoa Quốc tế Bấm xem
  5 QĐ 17-ĐHTN Quy định công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên tại Khoa Quốc tế – ĐHTN Bấm xem
  6 QĐ 152-ĐHTN Quy định đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra áp dụng cho các chương trình đào tạo cử nhân chính quy tại Khoa Quốc tế – ĐHTN Bấm xem
  7 QĐ 484-ĐHTN Quy định xây dựng ngân hàng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần áp dụng cho chương trình đào tạo Cử nhân tại Khoa Quốc tế – ĐHTN Bấm xem
  8 TT 02 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Bấm xem
  9 Nội quy tiếp công dân tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên Bấm xem
  10 Luật phòng, chống tham nhũng Bấm xem
  11 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng Bấm xem
  12 QĐ: 1942/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đối với các ngành đào tạo đại học chính quy của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên Bấm xem
  13 Quy định thi – kiểm tra, đánh giá và quản lý học tập của sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên Bấm xem
  14 Quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên Bấm xem
  15 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên Bấm xem
  16 Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 Bấm xem
  17 Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Bấm xem

  Tổ chức cán bộ

   STTKý, mã hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên tài liệuTải xuống
   1Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT10-10-2011Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dụcBấm xem
   2Nghị định số 115/2020/NĐ-CP25/09/2020Chính phủNghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Bấm xem
   3Thông tư số 14/2012/TT-BNV18-12-2012Bộ Nội VụHướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpBấm xem
   4Quyết định số QĐ 1425/QĐ-ĐHTN22-10-2013Đại học Thái NguyênThủ tục cử người đi học sau đại học ở nước ngoài, gia hạn thời gian học tập và tiếp nhận lưu học sinh về nướcBấm xem
   5Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT14/5/2020Bộ Giáo dục & Đào tạoBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.Bấm xem
   6Quyết định số 1060/QĐ-ĐHTN22-07-2014Đại học Thái NguyênQuy định về công tác tổ chức cán bộ của Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên.Bấm xem
   7Nghị định số 108/2014/NĐ-CP20-11-2014Chính phủChính sách tinh giản biên chếBấm xem
   8Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT26/10/2020Bộ Giáo dục và Đào tạoQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lậpBấm xem
   9Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN22-10-2015Đại học Thái NguyênBan hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộcBấm xem
   10Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN04-11-2015Đại học Thái NguyênBan hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái NguyênBấm xem
   11Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN04-11-2015Đại học Thái NguyênBan hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái NguyênBấm xem
   12Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV06-11-2015Bộ Giáo dục & Đào tạoHướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lậpBấm xem
   13Quyết định số 3189/QĐ-ĐHTN31-12-2015Đại học Thái NguyênBan hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái NguyênBấm xem
   14Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN31-12-2015Đại học Thái NguyênBan hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái NguyênBấm xem
   15Quyết định số 155/QĐ-ĐHTN18-01-2016Đại học Thái NguyênỦy quyền cho Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Trưởng Khoa Quốc tế ký thừa ủy quyền Giám đốcBấm xem
   16Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN30-11-2016Đại học Thái NguyênBan hành quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái NguyênBấm xem
   17Quyết định số 33/QĐ-ĐHTN10/01/2017Đại học Thái NguyênCông nhận giảng viên cơ hữu tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái NguyênBấm xem
   18Quyết định số 1793/QĐ-ĐHTN30/8/2017Đại học Thái NguyênBan hành quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong Đại học Thái NguyênBấm xem
   19Quyết định số 781/QĐ-ĐHTN20/05/2019Đại học Thái NguyênBan hành quy định soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính tại Khoa Quốc tế – ĐHTNQuyết định Tệp đính kèm: Bấm để tải xuống
   20Quyết định số 470/QĐ-ĐHTN28/03/2019Đại học Thái NguyênBan hành Bộ quy tắc ứng xử của VC, GV, NLĐ và SV, học viên tại KQTBấm xem
   21Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT19/08/2022Bộ Giáo dục & Đào tạoVề việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023Bấm xem

   Đào tạo

   STTTÊN TÀI LIỆUTải xuống
   1Quyết định: Về việc ban hành “Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên”Bấm xem
   2Quyết định: Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”Bấm xem
   3Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBấm xem
   4Quy định Công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của ĐHTNBấm xem
   5Quyết định: Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái NguyênBấm xem
   6Quyết định: Ban hành “Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thông tín chỉ của Đại học Thái Nguyên”Bấm xem
   7Quyết định: Ban hành Quy định tạm thời công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần bằng hình thức thi trực tuyến của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên”Bấm xem
   8Quy định về Thi – kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên Khoa Quốc tế”Bấm xem
   9Quy định về xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Quốc tế”Bấm xem
   10Quy định về đào tạo các học phần Seminar, Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Quốc tế”Bấm xem
   11Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên”Bấm xem

   Cơ sở vật chất

   STTTÊN TÀI LIỆUTải xuống
   1Biên bản thỏa thuận giữa trường ĐH Khoa học và Khoa Quốc tế về việc bàn giao quỹ phòng ở ký túc xáBấm xem
   2Thông báo về việc quản lý, sử dụng hội trường, phòng họp và giảng đường tại Khoa Quốc tếBấm xem
   3Quyết định về việc tạm giao diện tích đất thuộc lô 17Bấm xem
   4Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị Khoa Quốc tế năm 2014Bấm xem
   5Quyết định điều chuyển tài sản từ trường ĐH Khoa học sang Khoa Quốc tếBấm xem
   6Quyết định điều chuyển tài sản từ Trung tâm HTQT sang Khoa Quốc tếBấm xem
   7Quyết định điều chuyển tài sản từ Khoa Ngoại ngữ cho Khoa Quốc tếBấm xem
   8Quy định trách nhiệm của Bộ phận trực giảng đường, tạp vụ và bảo vệ tại Khoa Quốc tếBấm xem
   9Quy định quản lý, sử dụng tòa nhà T1Bấm xem
   10Dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản Khoa Quốc tế năm 2015Bấm xem
   11Quyết định điều chuyển tài sản từ 2 phòng học tại Nhà xuất bản sang Khoa Quốc tếBấm xem
   12Công văn về việc đưa tòa nhà T1 vào sử dụngBấm xem
   13Công văn về việc bàn giao công trình nhà ở sinh viên đưa vào sử dụngBấm xem
   14Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đạo tạo cho Khoa Quốc tếBấm xem

   Công tác học sinh, sinh viên

   STTTÊN TÀI LIỆUTải xuống
   1Quy định học bổng khuyến khích học tập cho người học thuộc Khoa Quốc tế – Đại học Thái NguyênBấm xem
   2Quy định Tổ chức lớp và công tác chủ nhiệm lớp đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quyBấm xem
   3Quy định Công tác người học tại Khoa Quốc tếBấm xem
   4Quy định CTHSSV nội trú và ngoại trúBấm xem
   5Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện người học tại Khoa Quốc tếBấm xem
   6QĐ: V/v ban hành Quy định tổ chức, đánh giá hoạt động ngoại khoá cho sinh viên hệ đại học chính quy Khoa Quốc tế – ĐHTNBấm xem
   7QĐ: V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hoá của sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Thái NguyênBấm xem
   8QĐ: Quy trình giám sát sự tiến bộ của người học tại Khoa Quốc tếBấm xem
   9Sổ tay sinh viênBấm xem
   10Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạoBấm xem
   11Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025Bấm xem
   12Quyết định về cấp học bổng và trợ cấp xã hội đối vơi học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lậpBấm xem
   13Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại họcBấm xem
   14Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít ngườiBấm xem
   15Luật bảo hiểm ý tếBấm xem
   16Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dânBấm xem
   17Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị đào tạo của Đại học Thái NguyênBấm xem
   18Quy định hoạt động Đội An ninh xung kích ký túc xá Khoa Quốc tế – Đại học Thái NguyênBấm xem
   19Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái NguyênBấm xem
   20Quy định về công tác in, quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp của Khoa Quốc tế – Đại học Thái NguyênBấm xem