VBPQ – Khảo thí & ĐBCL

0 34.467
STT TÊN TÀI LIỆU
1
QĐ 1116c-ĐHTN Quy định hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi tư người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại KQT
Bấm xem
2
QĐ 2347-ĐHTN Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
3
QĐ 2350-ĐHTN Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
4
QĐ 2353-ĐHTN Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh cho sinh viên Khoa Quốc tế
Bấm xem
5
QĐ 17-ĐHTN Quy định công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
6
QĐ 152-ĐHTN Quy định đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra áp dụng cho các chương trình đào tạo cử nhân chính quy tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
7
QĐ 484-ĐHTN Quy định xây dựng ngân hàng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần áp dụng cho chương trình đào tạo Cử nhân tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
8
QĐ 711-ĐHTN Về việc thành lập Tổ Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Khoa Quốc tế
Bấm xem
9
Nội quy tiếp công dân tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
10
QĐ 2138-ĐHTN Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra hoạt động dự giờ và đánh giá giờ giảng cấp Khoa năm học 2018-2019 tại Khoa Quốc tế – ĐHTN
Bấm xem
11
QĐ 2139-ĐHTN Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra hoạt động thực tập tốt nghiệp của giảng viên, sinh viên (Khóa IV) Khoa Quốc tế – ĐHTN năm học 2018-2019
Bấm xem
12
QĐ: 1942/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đối với các ngành đào tạo đại học chính quy của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên
Bấm xem