VBPQ – Khảo thí & ĐBCL

0 35.055
STT TÊN TÀI LIỆU
1
QĐ 1116c-ĐHTN Quy định hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi tư người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại KQT
Bấm xem
2
QĐ 2347-ĐHTN Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
3
QĐ 2350-ĐHTN Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
4
QĐ 2353-ĐHTN Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh cho sinh viên Khoa Quốc tế
Bấm xem
5
QĐ 17-ĐHTN Quy định công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
6
QĐ 152-ĐHTN Quy định đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra áp dụng cho các chương trình đào tạo cử nhân chính quy tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
7
QĐ 484-ĐHTN Quy định xây dựng ngân hàng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần áp dụng cho chương trình đào tạo Cử nhân tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
8
TT 02 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Bấm xem
9
Nội quy tiếp công dân tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
10
Luật phòng, chống tham nhũng
Bấm xem
11
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
Bấm xem
12
QĐ: 1942/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đối với các ngành đào tạo đại học chính quy của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
13
Quy định thi - kiểm tra, đánh giá và quản lý học tập của sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
14
Quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
15
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
16
Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014
Bấm xem
17
Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Bấm xem