Chất lượng đào tạo thực tế

0 576

Chất lượng giáo dục thực tế
– Thông tin quy mô hiện tại: Biểu 18A
– Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường: Biểu 18B
– Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Biểu 18C
– Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2020-2021: Biểu 18D
– Danh sách đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Biểu 18E
– Danh sách hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Biểu 18H
– Thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: Biểu 18I

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm 2022: Biểu 18K
– Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2022-2023: Biểu 1