Sứ mạng – Tầm nhìn

0 19.947
 • Sứ mệnh

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng núi phía Bắc và cả nước.

 • Tầm Nhìn

Tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế vào năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong khu vực Asean Châu Á.

 • Triết lý giáo dục

  Toàn diện – Trung tâm – Khai phóng

  1. Toàn diện: Đào tạo người học có đầy đủ đc, trí, thể mỹ

  2. Trung tâm: Lấy người học làm trung tâm

  3. Khai phóng: tự do về học thuật và tư duy của người học

   

 • Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Trung thực – Chất lượng – Hợp tác