Sứ mạng – Tầm nhìn

0 19.017
  • Sứ mệnh

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng núi phía Bắc và cả nước.

  • Tầm Nhìn

Tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế vào giai đoạn 2020 – 2025 phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

  • Giá trị cốt lõi

– Tạo môi trường học tập, sinh sống đa văn hóa, đa quốc tịch ngay tại Việt Nam.

– Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi về chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ phục vụ hội nhập.