Chuẩn đầu ra CTĐT

1. QĐ số 2627/QĐ-ĐHTN Về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tài chính của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Chi tiết: QTKD&TC
2. QĐ số 1776/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản lý môi trường và bền vững của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Chi tiết: Quản lý môi trường và bền vững
3. QĐ số 1774/QĐ-ĐHTN Về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Phân tích kinh doanh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Chi tiết: Phân tích kinh doanh
4. QĐ 2627 về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và tài chính của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Chi tiết: Kế toán và tài chính
5. QĐ số 1772 về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Chi tiết: Kinh doanh quốc tế

Leave a comment