Danh sách giảng viên Khoa Quốc tế – ĐHTN Bộ môn Kinh tế và Quản lý

0 851

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHTN

BỘ MÔN KHOA HỌC SỰ SỐNG

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Nguyễn Tú Anh Phó trưởng bộ môn
2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Giảng viên
3 PGS.TS. Đỗ Anh Tài Giảng viên
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm Giảng viên
5 TS. Nguyễn Hồng Liên Giảng viên
6 TS. Kiều Thị Thu Hương Giảng viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thương Giảng viên
8 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Giảng viên
9 ThS. Đoàn Quang Duy Giảng viên
10 ThS. Đỗ Thị Hà Phương Giảng viên
11 ThS. Thiều Trung Hiếu Giảng viên
12 ThS. Đồng Văn Tuấn Giảng viên
13 ThS. Trần Văn Dũng Giảng viên
14 ThS. Trần Thùy Linh Giảng viên
15 ThS. Trần Anh Vũ Giảng viên
16 ThS. Quản Thái Hà Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Mạnh Cường Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Thanh Tùng Giảng viên
19 ThS. Mai Anh Linh Giảng viên
20 ThS. Phạm Thị Tuấn Linh Giảng viên
21 ThS. Trương Thị Hằng Giảng viên
22 ThS. Lê Thị Mai Giảng viên
23 Đồng Mạnh Cường Giảng viên
24 Đặng Trần Vũ Giảng viên
25 Hoàng Phương Yến Giảng viên
26 Đặng Thị Mai Hương Giảng viên
27 Dương Thị Thu Thảo Giảng viên
28 Vũ Thủy Hà Giảng viên