Hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

0 21.517

Công văn số 265/BGDĐT-GDTC về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính Phủ: Bấm để tải xuống
Thông báo số 2921-TB/TU ngày 02/02/2020 Thông báo Kết luận của thường trực tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra: Bấm để tải xuống
Quyết định số 200/QĐ-ĐHTN ngày 31/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra: Bấm để tải xuống
Kế hoạch triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra: Bấm để tải xuống
Hướng dẫn của Bộ Y tế về cách đeo khẩu trang đúng cách và quy trình rửa tay thường quy để phòng chống lây nhiễm virus NCoV
Quyết định số: 210/QĐ-ĐHTN ngày 03/02/2020 về việc thành lập Tổ thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên:: Bấm để tải xuống
Thông báo số: 50/TB-KQT ngày 04/02/2020 thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra: Bấm để tải xuống
Công văn số 05/BCĐ-KGVX ngày 04/2/2020 về việc yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra: Bấm để tải xuống
Công văn số 245/UBND-KGVX ngày 03/2/2020 về việc phối hợp Đại học Thái Nguyên nắm tình hình, tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ và sinh viên ngoại trú để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra: Bấm để tải xuống
Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Bấm để tải xuống
Công văn số 232/ĐHTN-CTHSSV ngày 06/2/2020 về việc tiếp tục cho người học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra: Bấm để tải xuống
Kết luận số 88-KL/ĐU ngày 05/2/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra: Bấm để tải xuống
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: Bấm để tải xuống
QĐ số 963/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống COVID-19: Bấm để tải xuống
CV số 582/ĐHTN-CTHSSV ngày 26/3/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 574/ĐHTN-CTHSSV ngày 26/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 : Bấm để tải xuống
TB số 647/TB-ĐHTN ngày 16/4/2020 Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Bấm để tải xuống
Chỉ thị số 19/CT-TTg: Bấm để tải xuống
Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
Về việc tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc: Bấm để tải xuống
CV số 2208 về việc phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 1294/ĐHTN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 3961 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 6082/VPCP-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 167/CV-BCĐ Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 : Bấm để tải xuống
TB số 349/TB-KQT Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khoa Quốc tế trong tình hình mới: Bấm để tải xuống
TB số 1321/TB-ĐHTN Kết luận của GĐ ĐHTN: Bấm để tải xuống
CV Số 763-CV/ĐU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới: Bấm để tải xuống
CV số 4080/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19: Bấm để tải xuống
KH Đảm bảo y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên: Bấm để tải xuống
Văn bản số 4686/UBND-KGVX về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Bấm để tải xuống
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Bấm để tải xuống
CV số 136-CV/BTGTU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19: Bấm để tải xuống
CV số 20-CV/ĐU về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19: Bấm để tải xuống
CV số 150/ĐHTN về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
CT số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
TB: Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 442/BGDĐT-GDĐH về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bấm để tải xuống
CV số 2781/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19: Bấm để tải xuống
Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà: Bấm để tải xuống
Điều chỉnh thời gian cách ly F1: Bấm để tải xuống
Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Bấm để tải xuống
Quản lý, điều trị, chăm sóc F0 tại nhà: Bấm để tải xuống
Sổ tay phòng, chống COVID19: Bấm để tải xuống
CV 166/ĐHTN-CTHSSV về việc phối hợp quản lý hssv ĐHTN trên địa bàn: Bấm để tải xuống
Kế hoạch Phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022: Bấm để tải xuống
Danh sách Tổ Công tác hỗ trợ điều trị Covid19: Bấm để tải xuống