Điều chỉnh: Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017

0 36

Căn cứ tờ trình số 01/ĐT- KQT về việc xây dựng kế hoạch học kỳ II năm học 2016-2017. Tổ ĐT-KH&HTQT thông báo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2016-2017, nội dung cụ thể như sau:

  1. Danh sách lớp học phần: (đính kèm cùng thôngbáo này)
  2. Kếhoạch đào tạo điều chỉnh: (đính kèm cùng thông báo này)

–        Kế hoạch đào tạo.

–        Thời khoá biểu .

–        Lịch sử dụng giảng đường.

–        Lịch giảng dạy của giảng viên.

Vậy Tổ ĐT-KH&HTQT thông báo tới các tổ, bộ môn và bộ phận trực giảng đường về kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017. Đề nghị Bộ phận thông tin chuyền thông đăng tải kế hoạch đào tạo và danh sách lớp học phần lên Website của Khoa, GVCN thông báo tới toàn thể sinh viên các lớp được biết và thực hiện theo kế hoạch đào tạo. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Kế hoạch có thay đổi vào ngày 06/02/2017