Nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Hoàng Hà – Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

0 26

     Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên họp ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
     Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đặng Hoàng Hà
     Về đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến môi trường đất, bộ rễ, sinh trưởng và phát triển giống lúa Khang dân 18 tại Thái Nguyên”.
     Ngành: Khoa học cây trồng
     Mã số: 62.62.01.10
     Người hướng dẫn khoa học:
     1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ – Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên
     2. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh – Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
     Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 687/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm trong Hội đồng
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN Chủ tịch HĐ
2 PGS.TS. Đào Thanh Vân Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN Thư ký
3 PGS.TS. Tăng Thị Hạnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 1
4 TS.Phạm Đức Hùng Viện cây LT&TP Phản biện 2
5 TS. Nguyễn Văn Tiễn Viện NC&PT vùng Phản biện 3
6 TS. Đỗ Tuấn Khiêm Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn Ủy viên
7 TS. Nguyễn Đức Thạnh Trường Đại học Nông Lâm – ĐHTN Ủy viên
Hội đồng đánh giá luận án

     Sau khi nghe NCS Đặng Hoàng Hà trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. Nghiên cứu sinh đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.
     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên các điểm mới, đó cũng là đóng góp mới của luận án:
– Đề tài đã xác định được chế độ nước ảnh hưởng đến môi trường đất và có mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ, sinh trưởng và năng suất lúa ở các thời kỳ chính của cây lúa.
– Đề tài đã xác định được mối quan hệ giữa sự phát triển của bộ rễ ở các chế độ tưới nước khác nhau với sự sinh trưởng, phát triển của thân lá, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất ở các giai đoạn sinh trưởng chính của cây lúa giống Khang dân 18.
– Đề tài đã xác định được mối quan hệ giữa sự sinh trưởng phát triển của thân lá bị ảnh hưởng dưới tác động của các chế độ tưới nước khác nhau với năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
– Đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa chế độ nước và phương pháp làm cỏ khác nhau đến sự phát triển của bộ rễ, sinh trưởng, năng suất lúa.

NCS Đặng Hoàng Hà trình bầy luận án.

     Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến môi trường đất, bộ rễ, sinh trưởng và phát triển giống lúa Khang dân 18 tại Thái Nguyên’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 62 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đặng Hoàng Hà xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Đặng Hoàng Hà.
     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Hội đồng đánh giá tặng hoa chúc mừng NCS Đặng Hoàng Hà

     Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Đặng Hoàng Hà.
Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Tin bái: Ngọc Bích – Tổ TT&TV