Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trong giai đoạn hiện nay

0 4.668

Giáo dục pháp luật trong nhà trường có vai trò góp phần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của công dân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường từ đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Trước yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục pháp luật theo tinh thần của Nghị quyết  số 29/NQ-TW, giáo dục pháp luật với vị trí là một bộ phận của giáo dục đào tạo cần phải được đổi mới nội dung, chương trình, đội ngũ giảng viên, giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá… để thực hiện được mục tiêu giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện.

            Để triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020.Mặc dù công tác PBGDPL trong nhà trường đến nay đã đạt được nhiều chuyển biến xong vẫn còn nhiều vụ việc sinh viên vi phạm pháp luật, đòi hỏi lãnh đạo đơn vị cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn, Viện, Trung tâm có những giải pháp cụ thể để đổi mới nội dung, hình thức, tích cực triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác này.

            Thứ nhất: cần tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường theo Điều 23, 24, 28, 30 và Điều 31 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của Ngành, Địa phương theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); hoàn thiện tài liệu giảng dạy các môn học chuyên ngành luật hoặc môn học pháp luật trong nhà trường phù hợp với người học, cấp học và trình độ đào tạo; xây dựng, chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật; tổ chức tốt việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; tích cực, chủ động tham gia, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

            Thứ hai: căn cứ vào Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ giáo dục và đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của nhà trường xác định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đội ngũ cán bộ, viên chức, sinh viên, nhất là thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, gắn hoạt động giảng dạy, học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình chính khóa; tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” và các loại hình Câu lạc bộ khác tại các nhà trường để tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục bổ sung các văn bản pháp quy  vào Tủ sách pháp luật điện tử của nhà trường để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học.

            Thứ ba: tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; gắn việc triển khai thực hiện Đề án với việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình, đề án về đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa, tài liệu (2014-2015). Cần lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án với Chương trình, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của nhà trường và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan.

            Thứ tư: quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên của nhà trường; đồng thời khuyến khích, động viên CBVC tham gia cuộc thi“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do tỉnh phát động tổ chức.

            Thứ nămtiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa cơ quan Tư pháp với nhà trường triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp quy định trong Thông tư; định kỳ giao ban hàng năm để đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh từ đó có biện pháp phù hợp./.

Tin bài : Khánh Ly

Nguồn: Sưu tầm