Thông báo: V/v tham gia bảo hiểm y tế năm học 2015-2016

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/istn.edu.vn/file/d/0B09Ou-_VF3XhYU5FUFBCNmNGXzBOd2NEV1poZ2JkVkIyenRB/preview?usp=drivesdk” title=”thông báo tham gia BHYT.docx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_word_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”] [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/istn.edu.vn/uc?id=0B09Ou-_VF3XhbmZMdmExNnNyVGFLaDRtd0c0UFZveDlTbUNr&export=download” title=”danh sách các lớp K1.xlsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_excel_list.png” style=”download”] [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/istn.edu.vn/uc?id=0B09Ou-_VF3XhNGNNZ1R1VGp4aGhPc0lRTkhFZ216WVhDQk9B&export=download” title=”Danh sách các lớp K2..xlsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_excel_list.png” style=”download”] [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/istn.edu.vn/uc?id=0B09Ou-_VF3XhLTk5TndVMTBzMDY4dUczVTA4ck9JRGhRRnpv&export=download” title=”Danh sách các lớp K3.xlsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_excel_list.png” style=”download”] [google-drive-embed url=”https://docs.google.com/a/istn.edu.vn/uc?id=0B09Ou-_VF3XhSHVGbkVXMHRuT0o3S0ZNbGloSlhxaDFLSHow&export=download” title=”Danh sách các lớp K4.xlsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_10_excel_list.png” style=”download”]