TB: về việc công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên,

0 57

THÔNG BÁO

V/v công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy

 của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên, năm 2020

Căn cứ vào đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Khoa Quốc tế đã được phê duyệt.

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên ngày 09 tháng 9 năm 2020.

Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau:

STT Ngành Mã ngành Mã tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Kết  quả thi

tốt nghiệp THPT

Kết quả học tập và rèn luyện THPT (học bạ)
Tổng

chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Điểm sàn) Tổng

chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Điểm sàn)
Nhóm ngành III
1 Kinh doanh Quốc tế 7340120 A00; A01; D01; D10 30 15.0 30 18.0
2 Quản trị kinh doanh 7340101 30 15.0 30 18.0
3 Kế toán 7340301 20 15.0 20 18.0
Nhóm ngành VII
4 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 B00; D08; D01; D10 20 15.0 20 18.0

Ghi chú:

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

  1. a) Hình thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Tổng điểm các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng), tính theo thang điểm 10.

  1. b) Hình thức xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện THPT (học bạ)

(Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 kỳ học)/3 + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng), tính theo thang điểm 10.