TB: v/v nộp lệ phí khám sức khỏe đầu khóa

0 427

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

Căn cứ Phụ lục số 01 “Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ kế hoạch Công tác HSSV năm học 2016-2017, Khoa Quốc tế thông báo về việc nộp tiền khám sức khỏe đầu khóa, nội dung cụ thể như sau: