Thời khóa biểu Khoa Quốc tế học kỳ I, năm học 2018-2019

0 823

KHÓA 4:
– KDQT K4: Bấm để tải xuống
– QTKD K4: Bấm để tải xuống
– Kế toán K4: Bấm để tải xuống
– Môi trường K4: Bấm để tải xuống
KHÓA 5:
– QTKD K5: Bấm để tải xuống
– KDQT K5: Bấm để tải xuống
KHÓA 6:
– KDQT K6: Bấm để tải xuống
– QTKD K6: Bấm để tải xuống
– Kế toán K6: Bấm để tải xuống
– Môi trường K6: Bấm để tải xuống
KHÓA 7:
– KDQT K7: Bấm để tải xuống
– QTKD K7: Bấm để tải xuống
– Kế toán: Bấm để tải xuống
– Môi trường K7: Bấm để tải xuống
KHÓA 8:
– AK8: Bấm để tải xuống
– BK8: Bấm để tải xuống
– CK8: Bấm để tải xuống
– DK8: Bấm để tải xuống