THÔNG BÁO: V/v tổ chức đại hội công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế Lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2017

0 24
CÔNG ĐOÀN KCQ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
CÔNG ĐOÀN BP KHOA QUỐC TẾ,
Số: 05 /TB-CĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 09 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế

Lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2017

 Kính gửi: Các tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế

Căn cứ Hướng dẫn số 80/HD-CĐ ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận;

Căn cứ Kế hoạch số 06 ngày 12 tháng 09 năm 2015 của Công đoàn bộ phận Khoa về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2017, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h00 ngày 14 tháng 10 năm 2015
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khoa Quốc tế ĐHTN
  3. Thành phần:

* Đại biểu mời:

– Đại diện BTV Công đoàn ĐHTN

– Đại diện BTV Công đoàn KCQ ĐHTN

– Đại diện BCH Công đoàn BP Khoa Ngoại ngữ

– Đại diện BCH Công đoàn TTHL

* Đại biểu triệu tập:

– Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa Quốc tế – ĐHTN

  1. Trang phục dự Đại hội:

– Áo dài (đối với Nữ)

– Quần tối, áo sáng màu, thắt cà vạt (đối với Nam)

Đề nghị các tổ Công đoàn thông báo tới đoàn viên công đoàn của đơn vị mình tham dự Đại hội đúng giờ, đầy đủ.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:,
– Như kính gửi;,
– Chi ủy; BCN Khoa (để b/c);,
– Tổ TT-TV (đăng website);,
– Lưu VPCĐ.
TM. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Thị Cương