Thông báo về việc phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

0 832

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” số 16/TL-BTC ngày 13/01/2015 của Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2015 của UBND Thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Thực hiện công văn số 564/ĐHTN-PCTĐ ngày 06/4/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Khoa Quốc tế phát động 100% cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

Cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.

2. Nội dung cuộc thi:

Trả lời 09 câu hỏi về Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Chi tiết xem Thể lệ cuộc thi đính kèm theo thông báo này).

3. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận bài thi:

Các cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động nộp bài dự thi theo đơn vị/lớp và lập danh sách các cá nhân tham gia cuộc thi (theo mẫu đính kèm thông bao này). Bài dự thi gửi về Bp.TCCB cho Đồng chí: Trần Thị Khánh Ly-Chuyên viên phụ trách Pháp chế Thi đua của Khoa trước 16h ngày 18/4/2015.

Khoa Quốc tế yêu cầu các đơn vị, công đoàn Khoa, công đoàn bộ phận, đoàn TN CSHCM, Hội SV triển khai nội dung văn bản tới cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên biết và tham gia đúng kế hoạch.

4. Các tài liệu kèm theo (Bấm trực tiếp vào tiêu đề để tải xuống):

– Thông báo cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN 2015

– Thể lệ và câu hỏi

– Gợi ý cuộc thi.

– Bảng thống kế danh sách các cá nhân tham dự cuộc thi theo đơn vị, bộ môn,lớp