Tuần 20: Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

0 119

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế 08:30 sáng ngày 11/10/2021, tại Phòng họp số 01, nhà T1B Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. Khoa Quốc tế tổ chức cuộc họp về việc triển khai xây dựng phụ lục 5 trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế (tuần 20, tháng 10/2021). Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã lắng nghe các nhóm chuyên trách báo cáo kết quả thực hiện nội dung xây dựng phụ lục 5 trong báo TĐG CTĐT cử nhân KDQT. Đồng thời HĐ cũng đưa ra ý kiến đóng góp nhận xét cụ thể như sau: Các nhóm chuyên trách cần bám sát vào yêu cầu của AUN-QA (phụ lục 3; phụ lục 4 đã phân tích, đánh giá các tiêu chỉ để tổng hợp thành phụ lục 5 theo các tiêu chuẩn; các nhóm chuyên trách thảo luận chéo thống nhất xây dựng phụ lục 5 cho các tiêu chuẩn theo đúng quy định (có sự đan xem móc nối giữa các tiêu chuẩn theo ma trận mối tương quan các tiêu chuẩn); các nhóm chuyên trách cần đọc kỹ hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo của Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo công văn 1145/ĐHTN ngày 06 tháng 6 năm 2018; các nhóm chuyên trách rà soát, xây dựng làm tờ trình bổ sung nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ công tác đánh giá CTĐT theo AUN-QA;

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đề nghị Trưởng các nhóm chuyên trách họp và thống nhất cách thức xây dựng phụ lục 5 theo nhận xét góp ý của các thành viên trong cuộc họp, kết hợp song song các việc thực hiện xây dựng phụ lục 5 và điều chỉnh phụ lục 3, 4 cho phù hợp với báo cáo để phục vụ cho các buổi họp tiếp theo.

  Nguyễn Linh – TTTT