“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” đợt 2, năm học 2021 – 2022

0 153

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đợt 2, năm học 2021 – 2022 cho toàn thể sinh viên Khoa Quốc tế.

 

Tại chương trình, toàn thể sinh viên Khoa Quốc tế đã được các báo cáo viên đến từ Công an Phường Tân Thịnh, Trường Đại học Sư phạm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên phổ biến các nội dung, bao gồm: Tình hình an ninh trật tự và nghĩa vụ của sinh viên trên địa bàn đăng ký tạm trú; Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn may túy mại dâm, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền, Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật đơn vị hành chính đặc khu, Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản; Quán triệt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phú”. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho người học phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của người học trong giai đoạn hiện nay; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới người học như: Công tác phòng, chống dịch bệnh; các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế, địa phương, Đại học Thái Nguyên và của Khoa Quốc tế…

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người học về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của người học trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; về chủ trương, chính sách đổi mới của ngành giáo dục, của Đại học Thái Nguyên vào nhà trường trong năm học.

Qua đó, giúp người học hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về rèn luyện và chế độ, chính sách mới của ngành Giáo dục, của Đại học Thái Nguyên và nhà trường trong năm học./.

Thanh Loan