Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Khoa Quốc tế

0 10.104

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 Trần Minh Châu

Điện thoại: 0913283273
Email: Chautm@tnu.edu.vn

Bí thư Liên chi đoàn
2 Đỗ Thị Thu Hà

Điện thoại: 0915298688
Email: hadtt@tnu.edu.vn

P. Bí thư LCĐ
3 Nguyễn Hoàng Tuyên Ủy viên BTV LCĐ
4 Nguyễn Thành Lâm Ủy viên BTV LCĐ

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 Trần Minh Châu Bí thư Liên chi đoàn
2 Đỗ Thị Thu Hà P. Bí thư LCĐ
3 Nguyễn Hoàng Tuyên UV BCH LCĐ
4 Nguyễn Thành Lâm UV BCH LCĐ
5 Phạm Thị Thùy Linh UV BCH LCĐ
6 Dương Thị Kiều Trang UV BCH LCĐ
7 Lê Hoàng Dũng UV BCH LCĐ
8 Trần Thị Quỳnh Lan UV BCH LCĐ
9 Lê Thị Ngọc Linh UV BCH LCĐ
10 Nguyễn Thị Ánh Hồng UV BCH LCĐ
11 Lê Thị Thúy Nga UV BCH LCĐ
12 Nguyễn Hiền Chinh UV BCH LCĐ
13 Lê Hồng Anh UV BCH LCĐ
14 Lê Thị Vân Anh UV BCH LCĐ
15 Đỗ Thị Ni Na UV BCH LCĐ

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 Đỗ Thị Thu Hà Chủ tịch HSV
2 Nguyễn Thành Lâm Phó chủ tịch HSV
3 Lê Quỳnh Xuân Phó Chủ tịch HSV
4 Dương Thị Kiều Trang Ủy viên BTK HSV
5 Bùi Thị Minh Vân Ủy viên BTK HSV
6 Ngô Thị Thả Ủy viên BCH HSV
7 Nguyễn Vũ Hoàng Ủy viên BCH HSV
8 Hoàng Thị Thùy Dung Ủy viên BCH HSV
9 Hoàng Đức Miên Ủy viên BCH HSV
10 Nguyễn Văn Liêm Ủy viên BCH HSV
11 Phạm Hồng Thái Ủy viên BCH HSV
12 Lưu Tấn Mạnh Ủy viên BCH HSV
13 Lê Quốc Bảo Ủy viên BCH HSV
14 Hoàng Anh Đức Ủy viên BCH HSV
15 Lan Xuân Bắc Ủy viên BCH HSV

 

Email: vanphongdoankqt@gmail.com