TB: V/v kế hoạch đào tạo chương trình Liên kết giữa ĐHTN và ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

0 103

Căn cứ kết quả làm việc giữa Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và ĐH Tổng hợp Southern Luzon (SLSU), ĐHTN thông báo kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng lớp của chương trình (cụ thể xem kế hoạch gửi kèm).
Để kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, ĐHTN đề nghị các NCS và HV lưu ý một số nội dung sau:
1. Đọc kỹ kế hoạch chi tiết của lớp, đặc biệt là các mốc thời gian cần hoàn thành.
2. Để giúp HV và NCS theo dõi tình trạng cụ thể của cá nhân, Khoa Quốc tế gửi danh sách cập nhật trình trạng của NCS và HV từng lớp trong đó bao gồm: những nội dung công việc đã thực hiện; các nội dung công việc cần hoàn thành (danh sách gửi kèm). Đề nghị NCS và HV chủ động triển khai để đảm bảo kịp tiến độ chung của chương trình.
3. Để đảm bảo quyền lợi cho người học, ĐHTN và SLSU đã thống nhất, từ ngày 1/6/2017 trở đi, các hoạt động đào tạo sẽ triển khai theo các nhóm nhỏ (không chung theo lớp) phục vụ người học đã có đủ điều kiện bảo vệ (cấp bằng). Những trường hợp chưa đủ điều kiện thì phải để lại, thực hiện theo kế hoạch sau.
4. Chương trình liên kết giữa ĐHTN và SLSU là chương trình Sau đại học, do đó người học phải có trách nhiệm liên hệ với giảng viên hướng dẫn để hoàn thiện luận văn và luận án theo đúng tiến độ. Đơn vị đào tạo không có trách nhiệm về việc hoàn thành luận văn và luận án của người học.