Báo cáo 3 công khai năm học 2014 -2015

1) Một số thông tin công khai của Khoa Quốc tế: (Bấm xem)

2) Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2014 – 2015 (Bấm xem)

3) Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Quốc tế năm học 2014-2015 (Bấm xem)

4) Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (Bấm xem)

5) Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học (Bấm xem)

6) Danh sách giảng viên cơ hữu theo chương trình đào tạo Khoa Quốc tế năm học 2014-2015 (Bấm xem)

7) Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa Quốc tế năm học 2014 – 2015 (Bấm xem)

8) Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo Khoa Quốc tế năm học 2014-2015 (Bấm xem)

9) Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo (Bấm xem)

10) Công khai cam kết chất lượng giáo dục đại học của Khoa Quốc tế năm học 2014-2015

10.1 Ngành Kinh doanh Quốc tế (Biểu 11a – Bấm xem)

10.2 Ngành Quản trị Kinh doanh (Biểu 11b – Bấm xem)

10.3 Ngành Kế toán (Biểu 11c – Bấm xem)

10.4 Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Biểu 11d – Bấm xem)

11) Công khai dự toán thu chi năm 2014: Bấm xem
Khác:
– Quyết định: Về việc thu học phí môn Tin học đại cương áp dụng tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2014-2015: Bấm xem
– Danh sách giảng viên Khoa Quốc tế, ĐHTN: Bấm xem
– Đề cương chi tiết môn học chuyên ngành Môi trường – Bộ môn KHSS: Bấm xem
– Đề cương chi tiết các ngành kinh tế – Bộ môn Kinh tế quản lý: Bấm xem
– Đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng tại Khoa Quốc Tế: Bấm xem

Leave a comment