Báo cáo Ba công khai năm học 2015 -2016

0 552


Đính kèm:

 • Một số thông tin công khai của Khoa quốc tế năm học 2015-2016 (Biểu tổng hợp) – Bấm xem
 1. Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 – 2016 – Bấm xem
 2. Tổng hợp số lượng sinh viên – Bấm xem
 3. Danh sách Giảng viên cơ hữu chia theo từng chuyên ngành đào tạo – Bấm xem 
 4. Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo Khoa Quốc tế năm học 2015-2016 – Bấm xem
 5. Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 – 2016 – Bấm xem
 6. Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Quốc tế năm học 2015-2016 – Bấm xem
 7. Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo ( biểu a) – Bấm xem
 8. Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo (biểu b) – Bấm xem
 9. Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – Bấm xem
 10. Danh sách Cán bộ giảng viên Khoa Quốc tế – Bấm xem
 11. Công khai cam kết chất lượng giáo dục đại học các ngành đào tạo năm học 2015 – 2016:
 • Biểu 11 a: Ngành Kinh doanh quốc tế – Bấm xem
 • Biểu 11 b: Ngành Quản trị kinh doanh – Bấm xem
 • Biểu 11 c: Ngành Kế toán – Bấm xem
 • Biểu 11 d: Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường – Bấm xem