Video hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0

0 79

Modum 1-9

Link (Module 1- 9)https://youtube.com/playlist?list=PLCdrYPLbFGuez_IDmyTZ7FXYJWCkVvwtX

Bản Full và Q&A