Hướng dẫn đánh giá CTĐT

1. Hướng dẫn đánh giá CTĐT: Bấm để tải xuống
2. Bảng tương quan giữa các tiêu chuẩn, tiêu chí, và người phụ trách: Bấm để tải xuống
3. Công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0: Bấm để tải xuống
4. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Lever Version 4.0 Tên file: Bấm để tải xuống

Leave a comment