Ba công khai 2020

0 288

Biểu 1 – ĐHTN Chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 2 – ĐHTN Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành: Bấm để xem Chi tiết: Bấm để xem
Biểu 3 – ĐHTN Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng: Bấm để xem
Biểu 17 – ĐHTN Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 18A – ĐHTN Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 18B – ĐHTN Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 18C – ĐHTN Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 18D – ĐHTN Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 18H – Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Bấm để xem
Biểu 18I – Công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: Bấm để xem
Biểu 19 – ĐHTN Công khai thông tin cơ sở vật chất của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 20 – ĐHTN Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020: Bấm để xem
Biểu 21 – Công khai tài chính của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Bấm để xem
Công khai danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp năm 2019-2020: Bấm để tải xuống