BA CÔNG KHAI 2021

0 62

Biểu 1 – ĐHTN Chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2020-2021: Bấm để xem
Biểu 2 – ĐHTN Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành: Bấm để xem Chi tiết: Bấm để xem
Biểu 3 – ĐHTN Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng: Bấm để xem
1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu 17
2. Chất lượng giáo dục thực tế
– Thông tin quy mô hiện tại: Biểu 18A
– Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường: Biểu 18B
– Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Biểu 18C
– Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2020-2021: Biểu 18D
– Danh sách đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Biểu 18E
-Danh sách hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Biểu 18H
– Thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấnTên file: Biểu 18I
3. Chương trình đào tạo : KHUNG CTĐT CỦA 4 CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Về đội ngũ giảng viên: Biểu 20
2. Về cơ sở vật chất: Biểu 19
3. Chuẩn đầu ra CTĐT (QĐ định công bố và CĐR của 4 CTĐT)
Phần 3: Tài chính
Khoa Quốc tế là đơn vị trực thuộc, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của ĐHTN: Biểu 21