BA CÔNG KHAI 2021

0 1.215

Biểu 1 – ĐHTN Chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2020-2021: Bấm để xem
Biểu 2 – ĐHTN Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành: Bấm để xem Chi tiết: Bấm để xem
Biểu 3 – ĐHTN Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng: Bấm để xem
1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu 17
2. Chất lượng giáo dục thực tế
– Thông tin quy mô hiện tại: Biểu 18A
– Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường: Biểu 18B
– Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Biểu 18C
– Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo năm học 2020-2021: Biểu 18D
– Danh sách đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Biểu 18E
-Danh sách hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Biểu 18H
– Thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấnTên file: Biểu 18I
3. Chương trình đào tạo : KHUNG CTĐT CỦA 4 CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Về đội ngũ giảng viên: Biểu 20
2. Về cơ sở vật chất: Biểu 19
3. Chuẩn đầu ra CTĐT
3.1. QĐ số 1773/QĐ-ĐHTN Về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tài chính của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: QTKD&TC
3.2. QĐ số 1776/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản lý môi trường và bền vững của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Quản lý môi trường và bền vững
3.3. QĐ số 1774/QĐ-ĐHTN Về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Phân tích kinh doanh của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Phân tích kinh doanh
3.4. QĐ 1775 về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và tài chính của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Kế toán và tài chính
3.5. QĐ số 1772 về việc công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên: Kinh doanh quốc tế
Phần 3: Tài chính
Khoa Quốc tế là đơn vị trực thuộc, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của ĐHTN: Biểu 21