Ba công khai theo thông tư 36/2017 năm 2019

0 592

Biểu 1 – ĐHTN Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019-2020: Bấm để tải xuống
Biểu 2 – ĐHTN Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên: Bấm để tải xuống
Biểu 3 – ĐHTN Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng: Bấm để tải xuống
Biểu 17 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2019: Bấm để tải xuống
Biểu 18A Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học: Bấm để tải xuống
Biểu 18B Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra trường: Bấm để tải xuống
Biểu 18C DHTN Thông báo các môn học của từng khóa học chuyên ngành: Bấm để tải xuống
Biểu 18C Công khai các môn học của từng khóa học: Bộ môn khoa học cơ bản: Bấm để tải xuống
Biểu 18 Công khai các môn học của từng khóa học: Bộ môn khoa học sự sống: Bấm để tải xuống
Biểu 18 Công khai các môn học của từng khóa học: Bộ môn kinh tế quản lý: Bấm để tải xuống
Biểu 18D DHTN Công khai danh sách tên giáo trình theo từng chương trình đào tạo năm học 2019-2020: Bấm để tải xuống
Biểu 18E Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn: Bấm để tải xuống
Biểu 19A Công khai về thông tin diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng: Bấm để tải xuống
Biểu 19B Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà đa năng, hội trường, phòng thư viện, trung tâm học liệu: Bấm để tải xuống
Biểu 19D Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên: Bấm để tải xuống
Biểu 20A Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: Bấm để tải xuống
Biểu 20B Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu từng khối ngành: Bấm để tải xuống