Danh sách cán bộ tổ Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

0 4.430

I. Giới thiệu chung

Tham mưu giúp Trưởng Khoa, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo đại học, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Đại học Thái Nguyên và quy định của Khoa đã ban hành; Giúp Trưởng Khoa quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Tham mưu cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của khoa; Có chức năng tham mưu và giúp Trưởng khoa về công tác hợp tác quốc tế của khoa; Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong Khoa.

II. Đội ngũ cán bộ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 ThS. Trần Anh Vũ
Điện thoại: 0919618718
Email: trananhvu.49@gmail.com
Tổ phó Phụ trách
 Đào tạo chính quy
2 Nguyễn Đức Trường
Điện thoại: 0943412094/0396932212
Email: nguyenductruong144@gmail.com
Chuyên viên
Hợp tác quốc tế
3 ThS. Trương Minh Đức
Điện thoại: 0981794078
Email: truongminhduc1986@gmail.com
Chuyên viên Chịu trách nhiệm chính
4 ThS. Đỗ Mạnh Cường
Điện thoại: 0967172666
Email:
Chuyên viên
Đào tạo phi chính quy
5 Bùi Thị Hồng Trang
Điện thoại: 0976780623
Email: hongtrang.tnu@gmail.com
Chuyên viên Chịu trách nhiệm chính
Nghiên cứu Khoa học
6 Hà Trọng Quỳnh
Điện thoại: 0965243822
Email: haquynh.90@gmail.com
Chuyên viên Chịu trách nhiệm chính
Đào tạo liên kết
7 ThS. Trương Minh Đức
Điện thoại: ThS. Trương Minh Đức
Email: truongminhduc1986@gmail.com
Chuyên viên