Giới thiệu Tổ Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

0 9.520

I. Giới thiệu chung

Tham mưu giúp Trưởng Khoa, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo đại học, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Đại học Thái Nguyên và quy định của Khoa đã ban hành; Giúp Trưởng Khoa quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Tham mưu cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của khoa; Có chức năng tham mưu và giúp Trưởng khoa về công tác hợp tác quốc tế của khoa; Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong Khoa.

II. Chức năng

Tham mưu giúp Trưởng Khoa, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo đại học, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Đại học Thái Nguyên và quy định của Khoa đã ban hành.

– Giúp Trưởng Khoa quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

– Tham mưu cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của khoa.

– Tham mưu và giúp Trưởng khoa về công tác hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế của khoa.

– Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát đào tạo trong khoa.

– Tham mưu giúp Trưởng khoa về công tác truyền thông quảng bá hình ảnh

– Tham mưu giúp Trưởng khoa xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh hàng năm

III. Đội ngũ cán bộ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 TS. Trần Anh Vũ
Điện thoại: 0919618718
Email: vuta@tnu.edu.vn
Tổ trưởng
2 ThS. Trương Minh Đức
Điện thoại: 0981794078
Email: ductm@tnu.edu.vn
Tổ phó
 Đào tạo chính quy
3 ThS. Nguyễn Đức Trường
Điện thoại: 0396932212
Email: truong.nd@tnu.edu.vn
Chuyên viên
Đào tạo phi chính quy
4 ThS. Bùi Thị Hồng Trang
Điện thoại: 0976780623
Email: trangbth@tnu.edu.vn
Chuyên viên
Nghiên cứu Khoa học
5 ThS. Hà Trọng Quỳnh
Điện thoại: 0965243822
Email: quynhht@tnu.edu.vn
Chuyên viên
Thanh tra, Khảo thí và ĐBCLGD
6 ThS. Phạm Văn Chuẩn
Điện thoại: 0972591686
Email: chuanpv@tnu.edu.vn
Chuyên viên
7 ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
Điện thoại: 0913286506
Email: vannt@tnu.edu.vn
Chuyên viên
Thông tin & Truyền thông  
8 CN. Phạm Thị Thủy
Điện thoại: 0975183999
Email: thuypt@tnu.edu.vn
Chuyên viên
9 CN. Phạm Tiến Thành
Điện thoại: 0847272222
Email: thanh.pt@tnu.edu.vn
Chuyên viên
BP. Quản lý giảng đường  
10 Hà Thị Tình
Điện thoại: 0344172151
Email: tinhht@tnu.edu.vn
Chuyên viên