Danh sách cán bộ Tổ Hành chính – Tổng hợp

0 13.866

I. Giới thiệu chung

Tổ Tổng hợp là đơn vị tham mưu và giúp Trưởng khoa về công tác quản lý hành chính của Khoa; Tham mưu cho Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa về công tác tổ chức bộ máy quản lý và công tác cán bộ; Tham mưu giúp trưởng khoa thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch – tài chính.

II. Đội ngũ cán bộ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 ThS. Hồ Tố Quyên
Điện thoại: 0989660040
Email: quyenht@tnu.edu.vn
 Tổ phó
TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 ThS. Phạm Thị Nhật Anh
Điện thoại: 0974937697
Email: nhatanh685@gmail.com
 Chuyên viên chịu trách nhiệm chính
3 ThS. Trần Thị Khánh Ly
Điện thoại: 01288333833
Email: khanhlyvnhk7@gmail.com
 Chuyên viên
TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
1 ThS. Trần Thị Hạnh
Điện thoại: 01636317722
Email: tranhanh.tn0654@gmail.com
Kế toán viên