VBPQ – Tổ chức cán bộ

0 9.731
STT Ký, mã hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên tài liệu
1
Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT
10-10-2011
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
Bấm xem
2
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
25/09/2020
Chính phủ
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Bấm xem
3
Thông tư số 14/2012/TT-BNV
18-12-2012
Bộ Nội Vụ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Bấm xem
4
Quyết định số QĐ 1425/QĐ-ĐHTN
22-10-2013
Đại học Thái Nguyên
Thủ tục cử người đi học sau đại học ở nước ngoài, gia hạn thời gian học tập và tiếp nhận lưu học sinh về nước
Bấm xem
5
Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT
14/5/2020
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Bấm xem
6
Quyết định số 1060/QĐ-ĐHTN
22-07-2014
Đại học Thái Nguyên
Quy định về công tác tổ chức cán bộ của Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên.
Bấm xem
7
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
20-11-2014
Chính phủ
Chính sách tinh giản biên chế
Bấm xem
8
Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT
26/10/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Bấm xem
9
Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN
22-10-2015
Đại học Thái Nguyên
Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
Bấm xem
10
Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN
04-11-2015
Đại học Thái Nguyên
Ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
11
Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN
04-11-2015
Đại học Thái Nguyên
Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
12
Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
06-11-2015
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Bấm xem
13
Quyết định số 3189/QĐ-ĐHTN
31-12-2015
Đại học Thái Nguyên
Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
14
Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN
31-12-2015
Đại học Thái Nguyên
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
15
Quyết định số 155/QĐ-ĐHTN
18-01-2016
Đại học Thái Nguyên
Ủy quyền cho Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Trưởng Khoa Quốc tế ký thừa ủy quyền Giám đốc
Bấm xem
16
Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN
30-11-2016
Đại học Thái Nguyên
Ban hành quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
17
Quyết định số 33/QĐ-ĐHTN
10/01/2017
Đại học Thái Nguyên
Công nhận giảng viên cơ hữu tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
18
Quyết định số 1793/QĐ-ĐHTN
30/8/2017
Đại học Thái Nguyên
Ban hành quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
19
Quyết định số 781/QĐ-ĐHTN
20/05/2019
Đại học Thái Nguyên
Ban hành quy định soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính tại Khoa Quốc tế - ĐHTN
Quyết định Tệp đính kèm: Bấm để tải xuống
20
Quyết định số 470/QĐ-ĐHTN
28/03/2019
Đại học Thái Nguyên
Ban hành Bộ quy tắc ứng xử của VC, GV, NLĐ và SV, học viên tại KQT
Bấm xem
21
Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT
19/08/2022
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Bấm xem