VBPQ – Tổ Đào tạo

0 14.562
STT TÊN TÀI LIỆU
1
Quyết định: Về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên"
Bấm xem
2
Quyết định: Về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
Bấm xem
3
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bấm xem
4
Quy định Công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của ĐHTN
Bấm xem
5
Quyết định: Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
6
Quyết định: Ban hành "Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thông tín chỉ của Đại học Thái Nguyên"
Bấm xem
7
Quyết định: Ban hành Quy định tạm thời công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần bằng hình thức thi trực tuyến của Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên"
Bấm xem
8
Quy định về Thi - kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên Khoa Quốc tế"
Bấm xem
9
Quy định về xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Quốc tế"
Bấm xem
10
Quy định về đào tạo các học phần Seminar, Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Quốc tế"
Bấm xem
11
Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên"
Bấm xem