VBPQ – Công tác học sinh, sinh viên

0 23.721
STT TÊN TÀI LIỆU
1
TT: Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
Bấm xem
2
QĐ: CT HSSV hệ chính quy
Bấm xem
3
QĐ: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh,sinh viên Khoa Quốc tế
Bấm xem
4
QĐ: Công tác học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú của Khoa Quốc tế
Bấm xem
5
QĐ: Về tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ chính quy tại KQT
Bấm xem
6
QĐ: Về học bổng khuyến khích học tập cho hs, sv hệ đào tạo chính quy tại KQT
Bấm xem
7
QĐ: 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốcĐại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
Bấm xem
8
QĐ: V/v hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
Bấm xem
9
QĐ: V/v cấp bù tiền miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
Bấm xem
10
QĐ: V/v cấp trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
Bấm xem
11
QĐ: V/v ban hành Quy định tổ chức, đánh giá hoạt động ngoại khoá cho sinh viên hệ đại học chính quy Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
12
QĐ: V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hoá của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
13
QĐ: Quy trình giám sát sự tiến bộ của người học tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
14
Sổ tay sinh viên
Bấm xem