Tuần 22: Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 25/10/2021,  tại Phòng họp số 01, nhà T1B Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. Khoa Quốc tế tổ chức cuộc họp về việc nhận xét góp ý xây dựng bản dự thảo lần 3 cho phụ lục 5 và triển viết cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế (tuần 22, tháng 10/2021). Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã lắng nghe các nhóm chuyên trách trình bày báo cáo kết quả thực hiện nội dung xây dựng phụ lục 5 cho các tiêu chuẩn của nhóm phụ trách. Đồng thời HĐ cũng đưa ra ý kiến đóng góp nhận xét cụ thể như sau: Các nhóm chuyên trách thảo luận chéo thống nhất xây dựng phụ lục 5 cho các tiêu chuẩn theo đúng quy định (có sự đan xem móc nối giữa các tiêu chuẩn theo ma trận mối tương quan các tiêu chuẩn); trình bày cách viết các nội dung theo hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo của Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo công văn 1145/ĐHTN ngày 06 tháng 6 năm 2018; Lập bảng đối sánh điểm mạnh của tiêu chuẩn nhóm phụ trách với các điểm tồn tại của tiêu chuẩn các nhóm khác và ghi nhớ các điểm không tương thích để thảo luận điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp giữa các tiêu chuẩn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đề nghị Trưởng các nhóm chuyên trách họp và thống nhất cách thức xây dựng phụ lục 5 theo nhận xét góp ý của các thành viên trong cuộc họp, kết hợp song song các việc thực hiện xây dựng phụ lục 5 và điều chỉnh phụ lục 3, 4 cho phù hợp với báo cáo để phục vụ cho các buổi họp tiếp theo.

   Nguyễn Linh – TTTT

 

Leave a comment