Tuần 7: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CTĐT CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 62

Thực hiện kế hoạch số 915/KH-ĐHTN ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về hoạt động đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. Sáng ngày 30/6/2021, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên họp triển khai Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Chủ trì buổi họp: TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng cùng Trưởng nhóm chuyên trách và Thư ký các nhóm.

Buổi họp với nội dung chính:

– Xin ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia đánh giá CTĐT và bản đề cương viết báo cáo tự đánh giá.

– Rà soát lại danh mục minh chứng

Chủ trì buổi họp: TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng yêu cầu: Trưởng nhóm chuyên trách và Thư ký các nhóm chỉnh sửa lại báo cáo, bổ sung minh chứng theo sự góp ý của Hội đồng để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo vào tuần tới.

 

Nguyễn Linh – TTTT