Tuần 3: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CTĐT CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 24

Chiều ngày 04/6/2021, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai cuộc họp đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA. Thành phần: Toàn bộ cán bộ, giảng viên và nhân viên Khoa Quốc tế. Với nội dung chính:

– Triển khai Kế hoạch tổng thể về hoạt động đánh giá CTĐT cử nhân KDQT

– Công bố Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách tham gia CTĐT cử nhân KDQT.

– Công bố kế hoạch tự đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế

– Triển khai Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên

– Kiểm tra, rà soát lại các nhóm xây dựng bản Master plan cho các tiêu chuẩn (TC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Chủ trì cuộc họp TS. Hà Xuân Linh – Trưởng Khoa Quốc tế yêu cầu: Các nhóm tiếp tục bổ sung các minh chứng cần có và phân tích các minh chứng hiện có để hoàn thiện bản Master plan chuẩn bị cho cuộc họp tiếp tục được triển khai vào ngày thứ 6, 11/6/2021.

Nguyễn Linh – TTTT